Skip to content.

InfDid

Sections
Personal tools
You are here: Home » Kursus

Informaatika didaktika kursus

2004.a. kevadsemestril toimuva TPÜ informaatika magistriõppe kursuse süllabus.

MII7044 Informaatika didaktika

Sisene kursuse õpikeskkonda: http://iva.htk.tpu.ee

Maht: 4AP
Ainekood: MII7044
Õppejõud: Mart Laanpere, MartL@tpu.ee, tel. 6409355, K-555
Aeg: 31.01-22.05.2004
Eesmärk: Kursusel osalejad õpivad mõistma informaatika ainekava koostamise ja õppetöö kavandamise didaktilisi aluseid, analüüsima ja kasutama erinevaid informaatika õpetamise meetodeid, koostama ja kasutama ainealaseid õppematerjale.
Lühikirjeldus: Ainedidaktika ülesehitus, selle kolm keskset komponenti -eesmärgid, sisu, meetodid. Kooliinformaatika koht, eesmärgid ja sisu Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas,võrdlus teiste riikide õppekavadega. Informaatika õpetamise ajalugu ja tulevikutrendid Eestis ja maailmas. Kooli tasandi informaatika ainekava koostamine. Informaatikatunni kavandamine ja läbiviimine. Õpiülesanded ja hindamine kooliinformaatikas. Informaatika kui integreeriv ja integreeritav õppeaine. Informaatika ja infotehnoloogia ainekavu läbiva teemana kooli õppekavas, infotehnoloogial põhinevad ainetevahelised õpiprojektid. Metoodika küsimusi: presentatsioonivahendite ja rühmatöö-tarkvara kasutamine, aktiivõpe informaatikatunnis. Informaatika alaste elektrooniliste õppematerjalide ja automatiseeritud testide koostamine.
Õpimeetodid: Lisaks viiele loengule toimub neli praktikumi ja üks seminar. Suurem osa õppetööst (individuaalsed kodutööd ja rühmatööd) toimub siiski veebipõhises õpikeskkonnas IVA (http://iva.htk.tpu.ee).
Hindamine: Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb esitada tähtaegselt veebipõhise keskkonna IVA vahendusel:
1) rühmatööna valminud informaatika-alase õpiprojekti kava - 30% hindest
2) aastane informaatika ainekava ühele konkreetsele klassile ja juurdekuuluvad tunnikavad (5) - 20%
3) veebipõhine õppevahend ühe konkreetse kooliinformaatika teema õpetamiseks,
hindamisvahend õpitulemuste hindamiseks - 20%
4) essee, referaat või informaatikaõpikute võrdlev analüüs - 20%
5) aktiivne osalus võrgufoorumi aruteludes loenguteemadel (eeldab kodulugemist) - 10%
Kirjandus: E.Krull Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat.
A.Kidron. 122 õpetamistarkust.
E.Lehtinen, M.Sinko. Challenges of ICT in education.
A.Toots. Tiiger Luubis.


Roster

Aeg
Ettevalmistus
Kontaktpäev
Kodutöö
31.jaanuar
Eelregistreerumine
10.00 (ruum P-416) Loeng: Sissejuhatus ainesse. Kooliinformaatika eesmärgid ja sisu. Õppekava, ainekava. "Uus pedagoogika" ja kooliinformaatika. Probleem- ja projektõpe.
14.00 (ruum P-415) Praktikum: IVA õpikeskkonna kasutamine. Informaatikaõpetuse eesmärgistamine.
Lugeda RÕK 2002 ptk. IKT-st kui läbivast teemast
1.veebruar
Moodustada väikerühmad (2-3 inimest)
10.00 (ruum P-415) Praktikum:  ainekava ja tunnikava koostamine.
14.00 (ruum P-415) Praktikum: õpiprojekti kavandamine. 
Koostada ainekava ja viis tunnikava. Kavandada ainetevaheline õpiprojekt ja luua selle veebisait.
13.märts
Lugeda läbi artikkel õpitehnoloogia standarditest
10.00 (ruum P-416) Loeng: Õpidisaini alused. Õpiobjektid, õpitehnoloogia standardid. Õppevahendid ja visualiseerimine kooliinformaatikas. Informaatika õpitulemuste hindamine.
14.00 (ruum P-415) Praktikum: Õppevahendi koostamine.
Valmistada interaktiivne multimeedia-õppevahend mõne oma  tunnikava juurde.
20.märts
Essee, referaat või  õpikute analüüs, selle põhjal 10 min esitlus.
10.00 (ruum P-415) Seminar: ettekanded
14.00 (ruum P-415) Praktikum: Hindamisvahendi koostamine.
Valmistada arvestustöö.
22.mai

Arvestus

 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: