Pressiteade: Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2018. KOMPOSITSIOONIMUDELID 1. Kompositsioon kui kogemus

Seminar “Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile”

Koostöös Tallinna Ülikooli BFMi Riho Pätsi Keskuse ja Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskuse riikliku gümnaasiumi “DigiÕppeVaramu” projektiga

R 12.1.2018 kell 10.00-13.00. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3, Pärnu)

Eesti Arnold Schönbergi Ühing koostöös Koostöös Tallinna Ülikooli BFMi Riho Pätsi Keskuse ja Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskuse riikliku gümnaasiumi “DigiÕppeVaramu” projektiga korraldab reedel, 12.1.2018 kell 10.00-13.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu) Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2018 “KOMPOSITSIOONIMUDELID 1. Kompositsioon kui kogemus” raames seminari “Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile”.

Seminaril tutvustatakse õppevahendit ning selle koostamise protsessi, õppevahendi veebipõhist avaldamist Digiõppevaramus ja senist kogemust õppevahendi kasutamisel õppetöös. Seminarist osavõtjad saavad lisaks ka praktilise kogemuse, koostades uue ülesande ja sooritades ühe projektülesannetest. Palun igal osalejal võtta kaasa oma muusikainstrument ja arvuti.

Seminari viivad läbi õppevahendi koostajad, helilooja ja dirigent Andrus Kallastu ning helilooja ja muusikaõpetaja Indrek Palu. Kompositsiooniõpetuse meeskonda kuuluvad veel ekspertõpetaja-metoodik Tiina Selke ja metoodik Gerhard Lock TLÜ BFMist, konsultandid Kerri Kotta EMTAst ning Tatjana Kozlova-Johannes ja digitehnoloogia lahenduste ekspert Tarmo Johannes G.Otsa nim Muusikakoolist.

Korraldajad soovitavad kõigil huvilistel võtta osa ka muudest Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2018 üritustest. Sissepääs kõigile üritustele on tasuta.

Huvilistel on võimalik sügise jooksul külastada ka Indrek Palu muusikatunde Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 9.15, 12.55 ja 14.45. Tundidevahelisel ajal on võimalik nähtu ja kuuldu üle arutleda. Tunde vaatlema mahub kuni 10 inimest. Tundide vaatlemiseks palun saada meil kontaktandmetega (nimi, postiaadress, telefon) aadressil indrek.palu@gmail.com

Seminarile registreerimine toimub vikisüsteemis planeerimislehel.

 

Tule osale DigiÕppeVaramu projektis

Tallinna Ülikool otsib partnerkoole DigiÕppeVaramu projekti

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus ja Haridusuuenduse tippkeskus kutsuvad uuendusmeelseid koole osalema põnevas projektis, mille raames õpilased ülikooli teadurite ja magistrantide juhendamisel ise uuenduslikku digiõppevara koostavad, õppetöös rakendavad ja selle kohta üheskoos uurmistööd läbi viivad.

Tallinna Ülikool on 2017-2018 HTM tellimusel teostamas ambitsioonikat arendusprojekti, mille tulemusel valmib tuleva aasta augustiks mahukas komplekt uuenduslikku interaktiivset digiõppevara gümnaasiumile. Kogenud aineõpetajate poolt loodav digiõppevara katab riikliku õppekava matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiainete ainevaldkondades. Elukestva õppe strateegia 2020 on seadnud sihiks õpikäsituse muutmise koolides, seda peab toetama ka loodav digiõppevara. Kuna kaasaegse õpikäsituse kohaselt muutub õppija roll passiivsest teadmiste omandajast aktiivseks õppimise kavandajaks ja juhtijaks, teadmiste loojaks (nii üksi kui koostöös teistega), siis on mõistlik kaasata õpilased kaasautoritena digiõppevara arendamisse ja katsetamisse ka DigiÕppeVaramu projektis. Oleme selleks loonud spetsiaalse koostöövormi ülikooli ja partnerkoolide vahel

TLÜ Haridusuuenduse tippkeskus (HUT) on käivitamas partnerkoolide võrgustikku, mis lähtub kogukonnalabori (Living Lab) kontseptsioonst. Selle kohaselt toetavad HUTi teadurid partnerkoolides käivituvaid tegevusuuringuid, mis keskenduvad kooli oma õpikeskkonna, organisatsioonikultuuri, taristu ja õpikäsituse tõenduspõhisele arendamisele. Loomisel on mitu partnerkoolide võrgustikku, mis keskenduvad erinevatele uurimisteemadele: kujundav hindamine, organisatsioonikultuur, õuesõpe, lõimitud õpe LTT valdkonnas. DigiÕppeVaramu projektis moodustatakse oktoobri keskpaigaks oma partnerkoolide (nn. “lootskoolide”) võrgustik, mille õpilased ja õpetajad kaasatakse digiõppevara arendusuuringutesse. Lootskoolidest saavad digiõppe valdkonnas teistele koolidele teenäitajad, nagu lootsid on teistele laevadele teejuhiks keeruliistesse sadamatesse sisenemisel. Iga lootskooli meeskond valib ühe või mitu elulist teemat, mille kohta luuakse komplekt uuenduslikku digiõppevara, mis kohe ka õppetöös läbi katsetatakse ja selle kohta uurimus läbi viiakse. Projekti tegevused käivituvad koolimeeskondade koolitusega sügisvaheajal ja kestavad kuni aprillini. Iga koolimeeskonda juhendab TLÜ teadur koos 2-3 magistrandiga, õpilastel on võimalik selle baasil kaitsta oma gümnaasiumi uurimistöö. Parimatele meeskondadele paneb TLÜ välja auhinnad, milleks on digiseadmete komplektid ja tasuta osalemine rahvusvahelisel haridustehnoloogia konverentsil ICEM.

Kutsume innovaatilisi koole esitama oma taotlusi lootskoolide võrgustikuga liitumiseks. Taotluses tuleb märkida:

  • kooli taust ja varasem kogemus digiõppe edendamisel-juurutamisel
  • meeskonna koosseis: 1-3 õpetajat, 5 – 40 gümnaasiumiõpilast (kuni üks klassitäis)
  • esialgne visioon loodava digiõppevara teemapüstituse ja vormi osas

Saada oma osalemissoov hiljemalt 30. september aadressile: mart.laanpere@tlu.ee