Logo

Log in

  Pädevusmudel

  Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel

  1. I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas
   1. 1.1 Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
    • Leiab internetist ja rakendab õpilaste loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.
    • Kohandab Internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õpilaste õpitulemusi.
    • Koostab õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
    • Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.
    • Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.
   2. 1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
    • Leiab ja esitab õpilastele näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil.
    • Kohandab elulisi probleemülesandeid sobivaks konkreetse kontekstiga.
    • Koostab näiteid elulise probleemi lahendamiseks digitaalsete vahendite abil, kaasab õpilasi probleemi lahendamisse.
    • Juhendab õpilaste iseseisvat ja rühmatööd eluliste probleemide leidmisel, püsitamisel, lahendamisel.
    • Juhendab õpilasi eluliste probleemide lahenduste hindamisel, analüüsil, kokkuvõtete ja järelduste tegemisel.
   3. 1.3 Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
    • Rakendab õpilastega vähemalt ühte refleksiooni meetodit.
    • Valib (ülesandest lähtuvalt) sobiva refleksiooni meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel.
    • Juhendab õpilasi kaaslaste refleksioonide kommenteerimisel ja mõtestamisel.
    • Analüüsib ja hindab õpilaste refleksioone.
    • Suunab õpilasi oma kogemuste järjepidaval, pikaajalisel ja süsteemsel reflekteerimisel isikliku või rühma e-portfoolio abil.
   4. 1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
    • Selgitab oma sõnadega, mis on teadmusloome ja kuidas see toimub digitaalseid vahendeid kasutades.
    • Juhendab õpilaste individuaalset teadmusloomet ja omaloodud materjalide (teadmusobjektide) jagamist digitaalse tehnoloogia vahendusel.
    • Juhendab õpilaste koostöös toimuvat teadmusloomet veebipõhises keskkonnas vähemalt ühe konkreetse meetodi kohaselt.
    • Valib ülesandest lähtuvalt sobiva koostöös teadmusloome meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel.
    • Suunab õpilasi enesejuhitava koostöös teadmusloome kavandamisele, dokumenteerimisele ja hindamisele.
  2. II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain)
   1. 2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine
    • Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid.
    • Valib antud kontekstile, digitaalsele õppevahendile ja õppijale sobiva meetodi.
    • Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös.
    • Diferentseerib erinevaid meetodeid õpilaste erivajadustest lähtudes.
    • Analüüsib ja hindab valitud meetodi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
   2. 2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine
    • Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid digitaalseid õppematerjale.
    • Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale.
    • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (nt. Moodle, VIKO, vookoguja, Wiki).
    • Loob kvaliteetse e-kursuse ja viib selle läbi veebipõhises õpikeskkonnas.
    • Juhendab õpilasi personaalse õpikeskkonna või rühmatöökeskkonna loomisel ja kasutamisel õppetöös.
   3. 2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
    • Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid ja antud õpieesmärkidele vastavaid õpiülesandeid.
    • Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja rühmatöö ülesandeid vahenditest.
    • Kohandab õpiülesande või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest.
    • Koostöös õpetajate kogukonna/võrgustiku liikmetega koostab ja jagab õpiülesannete kogumiku.
    • Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
   4. 2.4 Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
    • Selgitab oma sõnadega, mille poolest erinevad teineteisest kujundav ja kokkuvõttev hindamine ning toob näiteid mõlema hindamisviisi rakendamise kohta digitaalses keskkonnas.
    • Kombineerib erinevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid ning nendele vastavaid tehnilisi vahendeid.
    • Koostab ja kohandab õpitulemustele, õpikeskkonnale ja sihtrühmale vastava hindamisvahendi (test, hindamismudel).
    • Juhendab õpilasi enese- ja rühmahinnangu läbiviimisel.
    • Analüüsib ja hindab kasutatud hindamismeetodi ja vahendi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega.
  3. III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
   1. 3.1 Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
    • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale.
    • Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele.
    • Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid.
    • Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/tarkvarast uude keskkonda.
    • Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi.
   2. 3.2 Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
    • Suhtleb digikeskkonnas e-posti ja MSN/Skype'i vahendusel.
    • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks.
    • Loob rühmale/kursusele/projektile suhtluskeskkonna/kanali (list, foorum, Koolielu kogukond).
    • Arhiveerib suhtluse.
    • Modereerib rühmaarutelu nii sünkroonses kui asünkroonses suhtluskeskkonnas, juhib video/audiokonverentsi.
   3. 3.3 Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
    • Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod).
    • Loob enda digitaalse identiteedi ja talletab oma materjale veebikeskkonnas.
    • Jagab omaloodud materjale erinevates keskkondades.
    • Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
    • Haldab mitut digitaalset identiteeti.
   4. 3.4 Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
    • Kogub ainealaseid andmeid ja materjale.
    • Kogub oma töö efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale.
    • Kasutab erinevaid otsisüsteeme ja keskkondi ning loob süsteeme info talletamiseks.
    • Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale.
    • Hindab kriitiliselt veebis leitavaid materjale koostatud hindamismudeli alusel. Loob nende hindamiseks hindamismudeleid.
  4. IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
   1. 4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
    • Kasutab arvutit ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt, arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele.
    • Valib kasutamiseks üksnes legaalse tarkvara ja digisisu. Käitub Internetis eetiliselt, s.h. arvestades digitaalse etiketiga. Väldib Internetti kasutades ohte enda identiteedile ja andmetele.
    • Viitab ja refereerib nõuetekohaselt.
    • Analüüsib digitaalsete materjalide kasutamise vastavust litsentsitingimustele ja autoriõigustele.
    • Analüüsib ja hindab adekvaatselt IKT turvalise, legaalse ja eetilise kasutamise reeglite rikkumise juhtumeid.
   2. 4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
    • Kaardistab suhtlus- ja koostöövahendite kasutamise võimalused oma klassis/rühmas/kogukonnas.
    • Selgitab oma sõnadega võrdsete võimaluste tagamise vajadust, põhimõtteid ja ohte.
    • Planeerib suhtlust ja koostööd lähtudes osalejate võrdsetest võimalustest.
    • Pakub suhtluseks ja koostööks alternatiivseid vahendeid.
    • Analüüsib ja hindab adekvaatselt võrdsete võimaluste piiramise juhtumeid suhtlus- ja koostöövahendite kasutamisel.
   3. 4.3 Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalsest vastutustundest ja digitaalsest etiketist kinni pidamine
    • Tuvastab digitaalse etiketi rikkumisi digikeskkonnas suhtlemisel.
    • Kirjeldab sotsiaalselt vastutustundetut käitumist konkreetse juhtumi puhul.
    • Analüüsib sotsiaalselt vastutustundliku suhtluse norme ja praktikaid oma organisatsioonis.
    • Sõnastab digitaalse etiketi reeglid konkreetse projekti või õpiülesande kontekstis.
    • Hindab ja kujundab oma digitaalset jalajälge lähtudes lähtudes sotsiaalsest vastutustundest digikeskkonnas suhtlemisel.
   4. 4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas
    • Osaleb mitmekultuurilises projektitöös partnerina.
    • Loob projektikava koostööprojekti läbiviimiseks mitmekultuurilises kontekstis.
    • Algatab ja juhib koostööprojekti mitmekultuurilises kontekstis.
    • Viib läbi tervikliku rahvusvahelise koostööprojekti arvestades mitmekultuurilist keskkonda. Analüüsib pärast tulemusi.
    • Analüüsib ja hindab adekvaatselt mitmekultuurilise koostöö probleemseid juhtumeid ja pakub lahendusi.
  5. V Õpetaja professionaalne areng digiajastul
   1. 5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
    • Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustikuga.
    • Külastab regulaarselt praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonda.
    • Panustab kogukonna tegevusse, lisab ja kommenteerib sisu.
    • Koordineerib praktikakogukonna/võrgustiku tööd.
    • Analüüsib ja uurib praktikakogukonna tegevust, esitleb uurimistulemusi.
   2. 5.2 Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs
    • Koostab arvuti abil oma CV, kohandades seda vastavalt kontekstile (nt tööotsing, atesteerimine).
    • Koostab professionaalse arengu e-portfoolio.
    • Reflekteerib ja analüüsib oma professionaalset arengut e-portfoolios.
    • Täiendab järjepidevalt oma personaalse arengu e-portfooliot.
    • Kaardistab e-portfoolio abil enda pädevused lähtuvalt pädevusmudelist.
   3. 5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ja tõlgendamine
    • Leiab digivahendeid kasutades oma valdkonna uurimistööd ja tutvub nendega.
    • Koostab ülevaate haridustehnoloogilistest/pedagoogilistest uuringutest.
    • Koostab veebipõhise küsimustiku ja viib läbi küsitluse.
    • Viib läbi kutsealast arengut toetavaid uurimistöid.
    • Koordineerib uurimisrühma tööd.
   4. 5.4 Osalemine haridustehnoloogilises arendustegevuses
    • Kirjeldab digiajastu seonduvaid eesmärke ja tegevusi oma organisatsiooni/õppeaine arengu kontekstis.
    • Koostab ülevaate hariduse arengutrendidest ja toimivatest praktikatest digiajastul.
    • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse.
    • Analüüsib oma organisatsiooni haridustehnoloogilisi arendusvajadusi ning teeb vastavalt sellele ettepanekuid.
    • Juhib haridustehnoloogilist arendusprojekti.